Rishi Sunak postanowił „obciąć dochody” wprowadzając IR35

Rishi Sunak postanowił „obciąć dochody” wprowadzając IR35

 

Kanclerz Rishi Sunak wprowadzi zmiany IR35, które wejdą w życie w kwietniu, pomimo powszechnych nawoływań do odroczenia reformy na późniejszy termin.

Reforma ma na celu zapewnienie, że pracodawcy z sektora prywatnego będą odpowiedzialni za ocenę, czy wykonawcy muszą płacić podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie społeczne. Ma również na celu zapobieganie unikaniu opodatkowania przez samozatrudnionych posiadających stałe stanowiska w firmach bez płacenia takiego samego podatku lub ubezpieczenia społecznego jak zwykli pracownicy.

Jednak niektórzy samozatrudnieni obawiają się, że zmiany spowodują, że sektor prywatny podejmie złą strategię i błędnie obciąży wykonawców przepisami.

Dyrektor ds. Polityki w Stowarzyszeniu Niezależnych Profesjonalistów i Samozatrudnionych (IPSE), Andy Chamberlain, powiedział w tym tygodniu, że posunięcie pana Sunaka obniży dochody osób samozatrudnionych.

Powiedział: „Pandemia wyrządziła nieproporcjonalne straty finansowe całemu sektorowi samozatrudnionych i po tym po prostu nie możemy znieść dodatkowego uderzenia jakie wywołają zmiany IR35.

Z badań tych wynika, że nie tylko duża część firm nie jest gotowa na zmiany: wiele innych reaguje albo całkowicie zaprzestając zatrudniania podwykonawców, albo zmuszając ich do przejścia na kontrakt lub do firm typu umbrella - oba te czynniki obniżą ich dochody.

Nie jest zatem zaskakujące, że tak wielu samozatrudnionych ponownie rozważa swoje perspektywy w brytyjskiej sile roboczej - planując albo zamknięcie swoich firm, albo przeniesienie ich za granicę. W czasie recesji Wielka Brytania potrzebuje swoich wolnych strzelców: ich innowacyjność i dynamizm zawsze były bodźcem do wydobycia gospodarki ze spowolnienia”.

IPSE opublikowało w tym tygodniu badanie, z którego wynika, że ołowa (50 procent) samozatrudnionych planuje zaprzestać kontraktacji w Wielkiej Brytanii po wejściu w życie zmian w IR35 w kwietniu.

Prawie jeden na czterech wykonawców (24 procent) powiedział, że ich klienci są niepewni lub nie potwierdzili, co zrobią w odpowiedzi na zmiany IR35 mimo,że zostało mniej niż miesiąc przed wejściem przepisów w życie.

IPSE dodał: „Dalsze wprowadzanie zmian IR35 teraz podkopałoby ten kluczowy sektor właśnie wtedy, gdy brytyjska gospodarka najbardziej tego potrzebuje.

Dlatego też, w przypadku samozatrudnionych, firm, które ich zatrudniają, oraz brytyjskiej gospodarki, wzywamy rząd do opóźnienia i ponownego przemyślenia zmian w IR35.

Pan Chamberlain powiedział podążając za budżetem pana Sunaka, że zmiany IR35 będą katastrofalne.

Powiedział: „Jesteśmy przekonani, że wprowadzone zmiany IR35 będą miały katastrofalny wpływ na biznes. Nie tylko dla samozatrudnionych, ale także swoich klientów i szerzej pojętej gospodarki.

Wielokrotnie wzywaliśmy rząd do ponownego rozważenia tych środków - dlatego było trochę nadziei, że w budżecie usłyszymy dobre wieści - ale tak się nie stało.

To rozczarowujące… nie przestaniemy walczyć o przemyślenie tego. To zła polityka, która będzie barierą dla osób poszukujących pracy w sektorze prywatnym”.

Pan Sunak przyniósł ulgę wielu osobom samozatrudnionym, kiedy ogłosił czwartą i piątą dotację w ramach programu wsparcia dochodów osób pracujących na własny rachunek (SEISS).

SEISS 4 obejmie okres od lutego do kwietnia i zaoferuje wnioskodawcom 80 procent średnich miesięcznych zysków.

Jednak sposób przyznania piątej dotacji będzie różny w zależności od osobistych okoliczności wnioskodawcy.

Kwalifikujący się samozatrudnieni wnioskodawcy otrzymają piątą dotację w wysokości 80 procent średnich miesięcznych zysków handlowych, ograniczoną do 7500 funtów za okres rozpatrywania wniosku, pod warunkiem, że ich firma odnotowała spadek obrotów o 30 procent lub więcej.

Jeśli obroty wnioskodawcy spadną o mniej niż 30 procent, będzie on uprawniony tylko do stypendium w wysokości 30 procent średnich miesięcznych zysków handlowych, ograniczonych łącznie do 2850 funtów.

Więcej szczegółów dotyczących piątego doifinansowania SEISS zostanie ogłoszone w późniejszym czasie.

A Wy co sądzicie, jaki wpływ na gospodarkę będzie miała ta nowa regulacja?

Kierowcy HGV UK