28 czerwca 2019 r. przeprowadzony zostanie ogólnoeuropejski strajk generalny transportu

28 czerwca 2019 r. przeprowadzony zostanie ogólnoeuropejski strajk generalny transportu

W związku z projektem wprowadzenia tzw pakietu mobilności w dniu 28 czerwca 2019 r. przeprowadzony zostanie ogólnoeuropejski strajk generalny transportu.

Strajk nie będzie skierowany przeciwko komukolwiek, nie ma także na celu utrudnianie funkcjonowania innym i dlatego nie będzie polegał na blokowaniu dróg czy innych tego typu działaniach – informują organizatorzy.

Ankieta

Czy ten strajk uda się przeprowadzić na dużą skale?

Strajk ma uświadomić wszystkim jakie znaczenie ma transport w gospodarce i czym grozi nieodpowiedzialne utrudnianie zasad jego funkcjonowania. Dlatego będzie polegał jedynie na powstrzymaniu się w tym dniu od jakichkolwiek operacji związanych z wykonywaniem przewozów. W tym dniu absolutnie wszystkie firmy transportowe nie będą podejmowały ładunków i ich rozładowywały, nie będą przyjmowały zleceń na przewozy, informowały o położeniu pojazdów, kontaktowały się z klientami a także tankowały pojazdów. Chodzi o stworzenie stanu w którym na jeden dzień transport zatrzyma się w Europie, co może skłoni do przemyśleń decydentów czy grozi upadek tej branży w przypadku wprowadzenia pakietu mobilności i jego nieodpowiedzialnych założeń – informują organizatorzy.

W zamian strajkujący chcą wprowadzić:

1. Zniesienie jakichkolwiek administracyjnych limitów ilości operacji transportowych wewnątrz EU. Niech steruje tym po prostu wolny rynek zgodnie z ideą powstania EU. Nie oznacza to jednak dowolności w systemie pracy kierowcy, który musi uwzględniać prawo kierowcy do odpoczynku oraz powrotu do domu co określony czas np co 4 czy 6 tygodni.
2. Zniesienie obowiązku tworzenia dokumentacji pracowniczej w języku kraju w którym wykonywany jest transport i wydanie zakazu nakładania obowiązku tworzenia takiej dokumentacji, powoływania przedstawicieli itd.
3. Objęcie transportu międzynarodowego i kabotaży jednolitym podatkiem VAT odprowadzanym do kraju w którym zakończono transport lub na rachunek EU.


4. Ujednolicenie w całej EU w jednym akcie prawnym wszelkich zasad przeprowadzania operacji transportowych i zakaz stawiania dodatkowych wymogów w jakiejkolwiek formie przez poszczególne państwa członkowskie.
5. Powstanie jednolitego ogólnoeuropejskiego funduszu emerytalnego dla kierowców międzynarodowych i objęcie ich jednolitymi w całej EU zasadami wynagradzania.
6. Uproszczenie systemu rozliczenia czasu pracy kierowców.
7. Wprowadzenie zakazu terminów płatności za transport dłuższych niż 30 dni.


8. Obowiązkowa implementacja przez wszystkie kraje EU przepisów o elektronicznym liście przewozowym.
9. Uaktualnienie Konwencji CMR poprzez dostosowanie jej do technologii XXI wieku oraz zobowiązanie wszystkich krajów EU do ujednolicenia przepisów prawa przewozowego.
10. Wprowadzenie jednolitej w całej EU stawki minimalnej za pracę na stanowisku kierowcy.
11. Wycofanie się z projektu prowadzenia tachografów dla pojazdów do 3.500kg DMC i zakaz wprowadzenia takiego wymogu przez Państwa członkowskie.
12. Wprowadzenie obowiązku ubezpieczenia spedycji od bankructwa.

źródło: iknurow.pl
Kierowcy HGV UK